Пошук по сайту
company logo
05 вересня 2018, 14:27

Міжнародне співробітництво


10

Із метою надання парламенту України науково-експертної та інформаційно-методичної підтримки у процесі розвитку національного законодавства шляхом приведення його у відповідність до норм міжнародного та європейського права, адаптації найкращого досвіду зарубіжних країн у галузі законотворення Інститут законодавства здійснює активну діяльність у напрямі розширення дво- та багатостороннього співробітництва з міжнародними організаціями, агентства та фондами, а також зарубіжними науково-дослідницькими установами, вищими навчальними закладами тощо. Така діяльність спрямована на сприяння виконанню Україною зобов’язань за відповідними міжнародно-правовими документами та її участі у процесі міжнародного нормотворення.

Інститут законодавства співпрацює з міжнародними організаціями системи ООН – Міжнародною організацією з міграції, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та ін., а також Радою Європи, Європейським Союзом, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі тощо. Зокрема, у рамках налагодження й активізації співробітництва з ОБСЄ/БДІПЛ відбуваються спільні заходи із залученням співробітників, які брали участь у діяльності робочих груп – з розробки Рекомендацій з проведення публічних консультацій у законотворчому процесі в Україні та розробки Контрольного переліку питань для оцінки впливу законопроектів на забезпечення прав людини в Україні. За результатами засідань робочих груп розроблено проекти зазначених документів, а також досягнуто домовленості щодо подальшого співробітництва між законодавчим підрозділом ОБСЄ/БДІПЛ та Інститутом законодавства щодо обміну досвідом і практикою законодавчого забезпечення ефективного діалогу між парламентом і громадськістю.

Продовжується співпраця та налагодження конструктивних контактів із міжнародними програмами та зарубіжними фондами, що працюють в Україні – Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), представництвами в Україні фондів Конрада Аденауера, Фрідріха Науманна «За Свободу» та Ганса Зайделя (Німеччина), Консультативною місією ЄС в Україні, Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні тощо. Зокрема, Інститутом законодавства у співпраці з Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні у грудні 2017 р. та квітні 2018 року проведено два курси семінарів-тренінгів із міжнародного гуманітарного права.

У рамках співпраці з представництвами Фонду Конрада Аденауера розроблено, оформлено й передано до Представництва Фонду три проектних пропозиції для подальшого опрацювання та розвитку співпраці за темами: «Державно-правове забезпечення інтересів приватних осіб у контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», «Правові аспекти інформатизації українського суспільства в контексті європейської інтеграції» та «Право громадян на доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, в Україні».

Крім того, 27 травня 2017 року у співпраці з Радою Європи, зокрема Європейською Комісією «За демократію через право», та Міжнародною фундацією виборчих систем було проведено круглий стіл «Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення», матеріали якого увійшли до видання з однойменною назвою.

Значна увага приділяється посиленню двосторонньої співпраці з науково-дослідницькими та навчальними установами країн Європи. Так, плідною є традиція спільних досліджень, що здійснюються Інститутом законодавства у партнерстві з Мюнхенським інститутом східноєвропейського права (Німеччина), Університетом м. Регенсбург (Німеччина), Університетом м. Зелена Гура (Республіка Польща), Університетом м. Вроцлав (Польща) тощо.

Важливими науково-практичними здобутками відзначається співпраця Інституту законодавства з Мюнхенським інститутом східноєвропейського права (Німеччина), що функціонує при Федеральному міністерстві юстиції Німеччини, започаткована у 2006 р. й оформлена Угодою про науково-правове співробітництво. Так, упродовж 2017 року за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Німецького фонду міжнародного правового співробітництва проведено дві українсько-німецько-польські науково-практичні конференції та семінар для молодих науковців і студентів. Тривали заходи, організовані і проведені в рамках українсько-німецько-польського науково-правового проекту «Свобода слова і засобів масової інформації в Україні, Німеччині та Польщі», який реалізується у партнерстві з Мюнхенським інститутом східноєвропейського права (Німеччина) за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Між Інститутом законодавства та Мюнхенським інститутом східноєвропейського права проведено переговори та досягнуто домовленості щодо тематики подальших спільних науково-практичних досліджень та заходів.

Крім того, триває реалізація спільного з Мюнхенським інститутом східноєвропейського права, за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), науково-освітнього проекту «Правове забезпечення прямої демократії в Україні, Німеччині та Польщі». У рамках реалізації цього проекту 15–19 травня 2017 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся українсько-німецько-польський науково-практичний семінар для молодих науковців і студентів «Елементи прямої демократії у сучасній правовій державі», який мав теоретично-прикладне спрямування та в якому взяли участь аспіранти і студенти з України, Німеччини та Польщі. У рамках цього проекту 14 – 15 травня 2018 року проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Відродження західної правничої традиції в Україні – перспективи для розвитку сучасної української правничої культури», організовану Інститутом законодавства та Львівським національним університетом імені Івана Франка спільно з Мюнхенським інститутом східноєвропейського права (Німеччина), Ягеллонським університетом (Польща) та Університетом м. Оснабрюк (Німеччина).

Одним із результатів співробітництва Інституту законодавства з Національним демократичним інститутом міжнародних зв’язків (США) стало проведення спільних заходів, метою яких була розробка концепції і підготовка науково-практичного видання «Парламентська коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика». У ньому наведено аналіз правового забезпечення діяльності парламентських коаліцій в Україні та за кордоном. У контексті проведення дослідження й підготовки нормативно-правового матеріалу видання було вивчено питання конституційно-правового регулювання та діяльності парламентської більшості в Україні (з урахуванням доктринальних підходів, практики і традицій українського державотворення), європейську практику формування парламентських коаліцій крізь призму розгляду й аналізу коаліційних угод ряду держав – членів ЄС. Частину видання сформувала доповідь Національного демократичного інституту (США) та Центру миру і прав людини в Осло (Норвегія) «Коаліції. Керівництво для політичних партій», а також витяги із коаліційних угод європейських держав – членів ЄС (Нідерланди, Німеччина, Чехія).

Крім того, встановлено контакти та започатковано співробітництво з відділом у зв’язках із парламентом і громадськістю Консультативної місії ЄС в Україні в рамках проведення двосторонніх зустрічей між керівництвом відділу та Інституту законодавства. За результатами зустрічей тривають консультації щодо організаційно-технічних питань налагодження подальшого співробітництва.

Налагоджено співпрацю і з Офісом ТАІЕХ Європейського Союзу. Зокрема, реалізовується спільний проект з експертною місією європейських фахівців із метою обміну практичним досвідом щодо практики гармонізації національного законодавства до acquis Європейського Союзу та зміцнення потенціалу Інституту законодавства (у співпраці з Бюро з питань законодавства та Міністерством закордонних і європейських справ Республіки Хорватія у рамках реалізації Інструменту технічної допомоги та обміну інформацією Європейської Комісії TAIEX).

Послідовно розвивається і співпраця Інституту законодавства з Офісом Ради Європи, Представництвом ЄС, Міжнародною організацією з міграції і Міжнародною організацією праці в Україні. Так, співробітниками Інституту законодавства виконані порівняльно-правові дослідження щодо відповідності українського законодавства нормам європейського права, а також розроблені рекомендації щодо його вдосконалення. Напрацьовані матеріали поширювалися серед учасників заходів і направлені для використання у практичній діяльності парламентським комітетам.

Вивченню й узагальненню позитивного досвіду розвитку законодавства європейських країн сприяють регулярні ділові контакти із науково-дослідницькими установами зарубіжних країн.

У поточному році продовжує розвиватися і співробітництво Інституту законодавства з Представництвом ЄС в Україні, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ), Центром перспективних досліджень ім. Р. Шумана Європейського університету й іншими організаціями.

На особливу увагу заслуговує співпраця Інституту законодавства з Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (Швейцарія). Зокрема, 14 березня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Центом ДКЗС провели міжнародну спеціалізовану науково-практичну конференцію «Законодавче забезпечення парламентського контролю в оборонно-промисловому комплексі України», а 26 червня 2018 року – міжнародну науково-практичну конференцію з нагоди 22-ої річниці Конституції України «Правове регулювання децентралізації в Україні: безпекові аспекти». За результатами обговорень підготовлено збірки доповідей і статей.

Крім того, ведеться постійна робота зі зміцнення й розширення ділових контактів та налагодження співробітництва Інституту законодавства з установами, уповноваженими органами та організаціями, що працюють при парламентах зарубіжних країн із метою надання науково-правового забезпечення та супроводження законотворчої діяльності.

Здійснюється підготовка до встановлення партнерських зв’язків Інституту законодавства з іншими зарубіжними партнерами. Опрацьовуються також перспективи співробітництва Інституту законодавства із відповідними підрозділами парламентів зарубіжних, зокрема європейських, країн, що сприятиме збагаченню національних правових традицій та забезпечить можливість участі України у формуванні загальноєвропейського правового простору у світлі поетапного введення в дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Робота, що проводиться Інститутом законодавства в рамках міжнародного співробітництва, сприяє запозиченню кращого зарубіжного досвіду розбудови парламентаризму й удосконалення законодавчого процесу, апробації вітчизняних наукових ідей на міжнародному рівні, підвищенню професіоналізму, осучасненню знань та фахового рівня співробітників Інституту й Апарату Верховної Ради України, просуває та зміцнює серед зарубіжних партнерів позитивне сприйняття діяльності та засад розвитку українського парламенту.

18 жовтня 2018

i

- 9 жовтня 2018 р. в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбулася презентація серії видань Інституту законодавства Верховної Ради України «Із першоджерел» із передмовою Голови Верховної Ради України А. В. Парубія.       
03 жовтня 2018

i

У рамках заходів, спрямованих на подальший розвиток законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки, 27 вересня 2018 року Інститутом законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми здійснення реформ в Україні».
26 вересня 2018

i

Інститут законодавства Верховної Ради України оголошує сесію з приймання кандидатських іспитів...
20 серпня 2018

i

26 червня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Женевським центром демократичного контролю над збройними силами та Центром досліджень армії..
12 квітня 2018

i

Інститут законодавства Верховної Ради України у співпраці з Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з 23 до 27 квітня 2018 року проводять...